เว็บไซต์ใหม่ (หน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยฯ)

24 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ (Url) เว็บไซต์ภายในสถาบันวิจัยฯ

          1. สถาบันวิจัยฯ     http://srdi.yru.ac.th/

          2. งานบริหารทั่วไป  http://srdi.yru.ac.th/ga/

          3. งานส่งเสริมการวิจัยฯ  http://srdi.yru.ac.th/research/

          4. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  http://srdi.yru.ac.th/hrd/

          5. ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ http://srdi.yru.ac.th/bcqy/

          6. วารสารฯ http://srdi.yru.ac.th/journal/

          7. ท่าสาปโมเดล http://srdi.yru.ac.th/thasapmodel/

          8. ชายแดนใต้โพล http://srdi.yru.ac.th/poll/