[สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ] จัดอบรมพัฒนาศัก

8 เมษายน 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (20 - 407) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ Lisrel และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ และอาจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี อาจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงานการจัดโครงการ ซึ่งมี อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 45 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้