งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ไทย อังกฤษ

เว็บไซต์งานวารสารวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมประกวดเว็บไซต์โดยเว็บไซต์วารสารวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกับเว็บไซต์วิทยุ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ และเว็บไซต์งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นผู้มอบโล่ และเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่


ผิดพลาด (#32)
งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ไทย อังกฤษ

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.