งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เว็บไซต์งานวารสารวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมประกวดเว็บไซต์โดยเว็บไซต์วารสารวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกับเว็บไซต์วิทยุ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ และเว็บไซต์งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นผู้มอบโล่ และเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่