งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่งานวารสารและบรรณาธิการได้เดินทางไปประชุมวารสารประจำปี ในชื่อ "การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 11" ในหัวข้อเรื่อง "Towards Scholarly Publishing Qualities: Ethics, Visibility and E-Journal Management" ณ ห้องแมนดารินแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยได้ความรับความรู้เกี่ยวกับวารสารให้ Beall'list และได้ร่วมฟังการนำวารสารเข้า Scopus โดยมีตัวแทนจาก Scopus ได้มาบรรยาย นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวารสารกับวารสารอื่นๆ ร่วมถึงได้ร่วมฟังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงานวารสาร ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนำมาปรับปรุงแก้ไขงานวารสารของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่