งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ศูนย์ TCI เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

กองบรรณาธิการวารสารส่ง

 • ตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีปัจจุบัน) หรือ ตัวเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี)
 • พร้อมทั้งข้อมูลการบริหารจัดการวารสาร
 • แบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
 • สำเนาผลการประเมินบทความของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความย้อนหลัง 1 ปี (นับจากปีปัจจุบัน)
 • มายังศูนย์ TCI
 • วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กรุณาส่ง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
 • วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  กรุณาส่ง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/TCI%20process.html