งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ไทย อังกฤษ