งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ด้านบริการวิชาการ

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ด้านบริการวิชาการ​  จัดประชุมติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ด้านบริการวิชาการ​ ณ ชั้น 2 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินตนเอง (SAR) ด้านบริการวิชาการ​ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายภาคใต้​

แกลเลอรี่