งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ไทย อังกฤษ

คู่มือและแผนผังการให้บริการ

 คู่มือบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

 คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

 แผนผังการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ