สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศษฐกิจพอเพียง

23 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านควนโนรี โรงเรียนบ้านป่าไร่  อำเภอโคกโพธิ์ และโรงเรียนวัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการในโครงการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรในโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศษฐกิจพอเพียงและนำแนวทางไปประกอบการจัดโครงการต่อไป