งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เวทีประชาคมท่าสาป (25 ก.พ. 57)

แกลเลอรี่