สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

22 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่อง แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณารายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยบริการวิชาการจำนวน 11 หน่วย เข้าร่วมการประชุม