สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

15 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่อง แผนบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณารายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ตามแผนบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการจากงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ศูนย์วิจัยความหลากลายทางชีวภาพฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันฝึกอบรมฯ คลินิกเทคโนโลยี และโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม