มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ นวัตกรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

26 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมจัดเสวนาวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในหัวข้อ นวัตกรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  และมีตัวแทนผู้ร่วมเสวนาได้แก่ อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม คณะกรรมการปรึกษาเชิงประเด็น BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผ.ศ.วสันต์ พลาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ พลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล หาดใหญ่

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด