สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (13 ก.ย. 65) เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.อัจฉราพร  ยกขุน  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และน.ส.ริซมา  สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา โดยมี ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานและร่วมการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ได้รับเกียรติจาก ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมด้วย รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน อาจารย์วิทยากรกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Need Assessment) จากกิจกรรม“เสวนาเชิงปฏิบัติการในการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและแหล่งเรียนรู้จากชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เมื่อวันที่ 4  กันยายน 2565 ที่ผ่านมาในประเด็น 1.กลุ่มกาแฟ /ขนมเบเกอร์รี่หรือของหวาน 2.กลุ่มข้าว /อาหารของคาว 3.กลุ่มผ้าพื้นเมือง 4.กลุ่มการท่องเที่ยว 5.กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 6.กลุ่มการประถมศึกษา 7.กลุ่มการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรสมัยใหม่ 8.กลุ่มการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายในชุมชนและในตำบลได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวทีการทำงานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และสามารถเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมต่อไป

 

ที่มาภาพและข่าว https://pts.yru.ac.th