คณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานปลัดกระทรวง (สป.อว.) ติดตามโครงการ U2T for BCG ตำบลเบตง และตำบลอัยเยอร์เวง

30 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ลงพื้นตรวจเยี่ยม ทีมตำบลเบตง และทีมตำบลอัยเยอร์เวงจากการจ้างงานของประชาชนในพื้นที่และบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 14 คนที่เข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG) และการประชุมติดตามการโครงการ U๒T for BCG ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกอบต.อัยเยอร์เวง และได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนยะลา และมหาวิทยาสงขลานครินทร์เข้าร่วมด้วย