แจ้งกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน    คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าโครงการ/ผู้เกี่ยวข้อง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั้น

                   ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จึงขอให้คณะหรือหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการรวบรวมรายงานผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำส่งรายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่อยู่เว็บไซต์  https://eservice.yru.ac.th/academic-service ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย อนึ่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวริซมา  สาเม๊าะ หมายเลขโทรศัพท์ 08 2824 4274