ขอข้อมูลประมาณการงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

ตามที่กองนโยบายและแผนได้ประสานขอข้อมูลคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในการนี้สถาบันวิจัยฯ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานเสนอวงเงินงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เสนอเฉพาะวงเงินและชื่อโครงการที่คาดว่าจะขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้แบบฟอร์มใบประมาณการงบ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการได้ภายหลัง)

2. รวบรวมและจัดส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่จะเสนองบประมาณจัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 1 และ 2 ภายในวันและเวลาที่กำหนดมาด้วย เพื่อที่ทางสถาบันวิจัยฯ จะได้นำเสนอให้กองนโยบายและแผนพิจารณาต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด