ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังใหม่

9 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันที่ 5-6 พ.ค. 65 ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ อ.ลุตฟี สือนิ อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา นายฮูเซ็ง ชายดานา พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม จัดโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้โดยมีนายสอน พยัคพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านวังใหม่ และชาวบ้านบ้านวังใหม่ เข้ามาให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านวังใหม่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา