คณะทำงานโครงการอัตลักษณ์ลวดลายกระจูดบ้านทอนอามานฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “รากแก้ววัฒนธรรมสู่การทำธุรกิจกระจูดบ้านทอน” ภายใต้โครงการ ReCommunity

6 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

ผศ.ปวีณา เจะอารง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน อ.ธีรยุทธ มูเล็ง อ.อับดุลเราะห์มาน สาและ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และนายฮาซัน นาวานิ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "รากแก้ววัฒนธรรมสู่การทำธุรกิจกระจูดบ้านทอน ครั้งที่ 3” ซึ่งเน้นให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ ได้แก่ บัญชี การคำนวณต้นทุน/ราคา การวางแผนการผลิต และการตลาด รวมถึงลงพื้นที่เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่บูรณาการกับโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม "ลวดลายอัตลักษณ์รากแก้วแห่งวัฒนธรรม: ผลิตภัณฑ์กระจูดนราธิวาส"