งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ไทย อังกฤษ

สภาพปัญหาการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา