ผศ.ปวีณา เจะอารง พร้อมคณะทำงานโครงการ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ความดั้งเดิมมาพัฒนาสินค้าใหม่ ภายใต้ธีม Minimal” ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการ ReCommunity

10 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

(วันที่ 7 ม.ค. 65) คณะทำงานโครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้อัตลักษณ์ลวดลายผลิตภัณฑ์กระจูดและช่องทางการจัดจําหน่ายสู่กลุ่มกระจูดศิลปาชีพบ้านทอนอามาน ประกอบด้วย ผศ.ปวีณา เจะอารง อ.รุซนี ซูสารอ ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ อ.ธีรยุทธ มูเล็ง และ นายสุรศักดิ์ ดาราฉาย นักศึกษาช่วยงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ความดั้งเดิมมาพัฒนาสินค้าใหม่ ภายใต้ธีม Minimal” ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมครั้งนี้คณาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับไอเดียการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นลวดลายดั้งเดิมแต่เรียบง่าย นอกจากนี้ทางประธานและสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม โดยยังคงเน้นลวดลายอัตลักษณ์ที่ถือเป็นรากแก้ววัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา ให้พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ธีม Minimal