อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ และคณะทำงานโครงการบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการ ReCommunity

6 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันที่ 5 ม.ค. 65 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ และคณะทำงานโครงการบริการวิชาการ ดำเนินกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 อำเภอ 13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นเนื้อหาสาระหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสู่
การเป็นผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต