รศ.อัปสร อีซอ พร้อมด้วยทีมงานร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ธุรกิจ……ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ ReCommunity

6 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ รศ.อัปสร อีซอ พร้อมด้วยทีมงานซึ่งได้แก่อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา, อาจารย์ณัฐญาวีย์ เบ็ญนา, อาจารย์ปพน บุษยมาลย์, อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และคุณรอมซี แตมาสา ร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ธุรกิจ……ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้