การแจ้งเพิ่มโครงการบริการวิชาการในระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

7 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด้วย สถาบันวิจัยฯ ได้จัดทำข้อมูล (ฺBaseline) งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงขอให้อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่นอกเหนือจากงบปกติ
แจ้งเพิ่มโครงการบริการวิชาการในระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ได้ที่ https://bit.ly/aca-ser

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ได้แจ้งมหาวิทยาลัยแล้วได้ที่
https://eservice.yru.ac.th/academic-service/project;year=2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ
หมายเลขภายใน 31000 (ริซมา)
อีเมล hrd_srdi@yru.ac.th