สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (19 พ.ย. 64) เวลา เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการทมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการเข้าร่วม โดยมีวาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่อง คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการทมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) โครงการบริการวิชาการ ปฏิทินการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการจัดทำข้อมูลพื้นที่ชุมชนเป้าหมายภาพรวมโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณาร่างแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพิจารณาร่างคำสั่งอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565