กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้การทำนาอินทรีย์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน (แบบกึ่งออนไลน์)

16 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

(วันที่ 13-15 พ.ย. 64) อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ และคณาจารย์โครงการย่อยการพัฒนาคู่มือภูมิปัญญาการทำนาข้าวอินทรีย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ บ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  ภายใต้โครงการ ReCommunity จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้การทำนาอินทรีย์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน (แบบกึ่งออนไลน์) และได้แนะนำแนวทางการต่อยอดภูมิปัญญาการทำนาข้าวอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมรายได้ผ่านกระบวนการจัดทำคู่มือภูมิปัญญาให้กับกรรมการกลุ่มโรงเรียนชาวนา ประชาชนเครือข่ายในพื้นที่ และเยาวชนผู้สนใจในการพัฒนานวัตกรรม