ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด