ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มรย. ส่งโครงการ/ผลงานเพื่อเสนอรับ "รางวัลบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลบริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีผลงานบริการวิชาการโดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานบริการวิชาการที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง จนเป็นที่ปรากฏกล่าวขวัญหรือยอมรับกันในวงวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรในการทำงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติต่อไป 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. เป็นอาจารย์/บุคลากร ที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสามารถส่งผลงานรายบุคคลหรือทีมได้
 2. ทำงานบริการวิชาการ ภายในระยะเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) และไม่ใช่โครงการเดิมที่เคยได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาก่อน
 3. การพิจารณาคัดเลือกเน้นความสำคัญในการบริการวิชาการที่มีชื่อเสียง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือต่างประเทศ
 4. มีผลงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ โดยเกิดผลต่อสังคม ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเชิงประจักษ์ในระดับท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือต่างประเทศ
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย มีลักษณะเป็นผู้นำทางการบริการวิชาการ เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างนักบริการวิชาการที่ดีงาม
 6. ในกรณีรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการรุ่นใหม่จะต้องเป็นอาจารย์หรือบุคลากรที่อายุงานไม่เกิน 3 ปี

ประเภทรางวัล

 1. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา
 2. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
 3. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม
 4. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
 5. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม
 6. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
 7. รางวัลบริการวิชาการรุ่นใหม่

​​เกณฑ์การพิจารณารางวัล

       ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนการพิจารณารางวัลอย่างน้อย 70 คะแนน โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การให้รางวัลดังนี้

ประเด็นการประเมิน

น้ำหนัก

คะแนน

ระดับคะแนน

5

(มาก

ที่สุด)

4

(มาก)

3

(ปาน

กลาง)

2

(น้อย)

1

(น้อย

ที่สุด)

1) ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง (Need)

15

15

12

9

6

3

2) บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Integration)

15

15

12

9

6

3

3) มีประโยชน์เชิงประจักษ์ต่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือระดับต่างประเทศ (Benefit)

40

40

32

24

16

8

4) เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการทำงาน (Collaboration)

15

15

12

9

6

3

5) รางวัล/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจากโครงการ/ผลงาน (Reputation)

15

15

12

9

6

3

  *** หมายเหตุ *** : เกณฑ์พิจารณารางวัลอย่างละเอียดได้ที่ เกณฑ์การให้คะแนน (คลิก) 

เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

1. แบบ บวก.รว. 1 แบบเสนอประวัติและผลงานบริการวิชาการ  (ดาวน์โหลด บวก.รว.1)

     (เอกสารข้อนี้จะไม่ยื่นให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเท่านั้น)

2. แบบ บวก.รว. 2 แบบเสนอผลงานบริการวิชาการ (ดาวน์โหลด บวก.รว.2 รายบุคคล) หรือ (ดาวน์โหลด บวก.รว.2 แบบทีม)

3. หลักฐานแสดงผลงาน  (ดาวน์โหลดคำแนะนำการส่งหลักฐานแสดงผลงาน)

 (สามารถแนบลิ้งค์หลักฐานตามแบบ บวก.รว. 2 เพื่อคณะกรรมการพิจารณาผลงาน โดยจะต้องเป็นผลงานที่เกิดในนามมหาวิทยาลัย)

4. แบบ บวก.รว.3 หนังสือแสดงความยินยอมการเสนอผลงาน (ดาวน์โหลด บวก.รว.3)

    (กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักและหรือมีคณะทำงานร่วม)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด