ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด