ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                   ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4) สถาบันวิจัยฯ พบว่าข้อมูลที่หน่วยงานรายงานผ่านระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ

                  จึงขอติดตามผลการดำเนินงานในส่วนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทางอีเมล์ risma.s@yru.ac.th เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปสรุปผลและนำเสนอต่ออธิการบดีต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด