ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการวิชาการการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย

5 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการวิชาการการสอนภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับสถาบันการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา หรือระดับโรงเรียน เพื่อบริการการสอน
แก่นักศึกษาหรือนักเรียน และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการแก่คณาจารย์และบุคลากร  

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติการให้บริการวิชาการการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์เอกสาร
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติการให้บริการวิชาการการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย"