ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

           ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินงานรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สนับสนุน และให้กำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรในการทำงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พิจารณารางวัลดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ผลงาน ดังนี้

 1. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา

ผลงาน เรื่อง โครงการรากแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตันสม

2. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ

ผลงาน เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี  เจะดอเลาะ

3. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม

ผลงาน เรื่อง โครงการชุมชนฮาราปัน

โดย อาจารย์ ดร.กูมัจดี  ยามิรูเด็ง

4. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงาน เรื่อง หน่วยจัดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาการซึ่งเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน

โดย อาจารย์ ดร.เมธิยา  หมวดฉิม

5. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม

ผลงาน เรื่อง โครงการพัฒนาลวดลายผ้าบาติกเพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกายและบรรจุภัณฑ์กลุ่มญาริง ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562

โดย อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

6. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

ผลงาน เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต

โดย อาจารย์ ดร.กูมัจดี  ยามิรูเด็ง

7. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการรุ่นใหม่

ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล

 

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด