สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

11 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อวางแผนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการให้สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองได้ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรายงานส่งสำนักงานประกันคุณภาพต่อไป