ขอสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผนเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ทบม.) ได้มีมติให้มีการจัดทำแผนเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม และได้มีการนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีมติให้มีการปรับแก้เนื้อหาและทบทวนข้อมูลแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกครั้ง

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) พื้นที่และชุมชนเป้าหมายจุดเน้นปัจจุบันของหน่วยงาน

2) ข้อมูลชุมชน/หน่วยงานเป้าหมายเดิม ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3) ข้อมูลชุมชนเป้าหมายใหม่ทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งกลับข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563  เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำเสนอต่อในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการคราวต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด