งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ความสุขในครึ่งปีแรกของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำรวจความคิดเห็นเรื่อง ความสุขในครึ่งปีแรกของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 28–29 มิถุนายน 2559 จากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 33 อำเภอจำนวน 1320 กลุ่มตัวอย่าง

แกลเลอรี่