ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในพันธกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

        เพื่อให้บริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกประเภทโครงการและแหล่งงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โครงการบริการวิชาการจัดหารายได้ การจัดอบรม การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการทำการวิจัย การให้บริการประเมินหน่วยงาน การแปลเอกสาร การตรวจสอบคุณภาพเชิงวิเคราะห์ การบริการสืบค้นหนังสือหรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์ การออกข้อสอบ และงานหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายการให้บริการวิชาการ จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในพันธกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

                   ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เข้าข่ายการให้บริการวิชาการ จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

 1) รายงานผลการดำเนินงาน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 3 เล่ม

2) ไฟล์เอกสาร (Word และ PDF) ทำการบันทึกไว้ที่ไดรฟ์ https://bit.ly/report-as63

3) ใบส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) (บวก.3)

4) แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (บวก.4)

                   ทั้งนี้ ให้จัดส่งผ่านคณะหรือหน่วยงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/331

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด