งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ เปิดเวทีประชาคม ระดมความคิดจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ

23 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกันคิดร่วมกันทำแผนบริการวิชาการ โดยร่วมคิดประเด็นและกรอบโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น บรรยายในประเด็นบริการวิชาการและความเชื่อมโยงของแผน และ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำเสนอข้อมูลโจทย์ปัญหาในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย