ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มรย. เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี

15 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะมีการดำเนินกิจกรรมเวทีประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำประเด็นและกรอบโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องและครอบคลุมความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงและมหาวิทยาลัย

ในการนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี   

วันและเวลา

-วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.

สถานที่

- ณ ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  (อาคาร20)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

- แจ้งชื่อการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://bit.ly/plan-as  หรือ QR ที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563  

****ภายในกิจกรรมท่านสามารถเข้าร่วมระดมความคิดเห็นได้ในหลายประเด็น 

ทั้งนี้ขอความกรุณาเลือกประเด็นหลักที่ท่านเข้าร่วมเพียง 1 ประเด็น เพื่อง่ายต่อการจัดที่นั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • กลุ่ม 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  • กลุ่ม 2 อุตสาหกรรมบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
  • กลุ่ม 3 การเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์  
  • กลุ่ม 4 การลดความเหลื่อมล้ำ ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
  • กลุ่ม 5 การบริหารจัดการ

 

ติดต่อสอบถาม
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวริซมา  สาเม๊าะ หมายเลขโทรศัพท์ 31000  หรือ 097-067-4741
ห้อง HRD งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้