แบบฟอร์มเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ

16 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะมีดำเนินงานจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่าน ให้มีการสรรหาคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการตามประเด็น 5 เรื่อง ดังนี้

1. การยกระดับคุณภาพการศึกา

2. อุตสาหกรรมการบริการและการดูแลผู้สูงอายุ

3. การเกษตรสมัยใหม่ อาหาร และผลิตภัณฑ์

4. การลดความเหลื่อมล้ำ ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

5. การบริหารจัดการ

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประเด็นละ 1 ท่าน ตามแบบฟอร์ม  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิก)
โดยขอความกรุณาจัดส่งมายังอีเมล์ [email protected] ภายในที่ 19 มิถุนายน 2563  เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะเสนอพิจารณามหาวิทยาลัยต่อไป