งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวพ. ประชุมเตรียมงานโครงการบริการวิชาการหารายได้

1 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (31 ม.ค. 63) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ งานบริหารทั่วไป ประชุมเตรียมงานโครงการบริการวิชาการหารายได้ โดยมีอาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการหารายได้ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563