ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”

1 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้แก่ท้องถิ่น  มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

  1. รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน
  2. รุ่นที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเข้าอบรมและพิจารณาส่งบุคลากรร่วมโครงการ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย เบิกได้ตามระเบียบที่หน่วยงานของท่านสังกัด  ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://gg.gg/herb_63   ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นางสาวริซมา  สาเม๊าะ หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000 หรือ 097-067-4741 อีเมล์ [email protected]