แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

ในการนี้ จึงขอสำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนิน โดยมีรายละเอียด คือ 1) ข้อมูลแหล่งบริการวิชาการภายในหน่วยงาน  และ 2) ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งประเภทงบประมาณมหาวิทยาลัยและงบประมาณภายนอก ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย  โดยขอความกรุณาจัดส่งมายังอีเมล์ [email protected] ภายในที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลงานบริการวิชาการและนำเสนอผลต่ออธิการบดีต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด