งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ไทย อังกฤษ

“สุข” สุขสันต์เทศกาลวันรายออิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1437 (พ.ศ.2559)

วันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงประจำปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพร้อมเพรียงกัน ในวันอิดิ้ลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจน

ชายแดนใต้โพลBy YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “สุข” สุขสันต์เทศกาลวันรายออิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1437 (พ.ศ.2559) ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28-29มิถุนายน 2559จากประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 33 อำเภอจำนวน 990 กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ51 เป็นเพศชาย ร้อยละ49 เป็นเพศหญิง

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ7.7 อายุต่ำกว่า20 ปี ร้อยละ24.6 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ35.5 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ19.8

อายุ 41-50 ปี ร้อยละ12.4อายุ 50 ปีขึ้นไปและกลุ่มตัวอย่างมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ39.4จังหวัดปัตตานีร้อยละ36.4และจังหวัดยะลา ร้อยละ24.2

ผลการสำรวจความคิดเห็นมีทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

1.กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ตั้งใจจะเฉลิมฉลองในเทศกาลวันรายอ ได้แก่อันดับที่1 อยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว 64% อันดับที่2 เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ 36.9% อันดับที่3 พบปะสังสรรค์กับเพื่อน/คนรู้จัก 7.3% อันดับที่4 ต่างจังหวัด/สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ทะเล ฯลฯ0.3% อันดับที่5 ไม่เฉลิมฉลองเพราะติดภารกิจอื่นๆ0.2%

2.ความเหมาะสม การประกาศหยุด 1 วันของหน่วยงานรัฐ/เอกชนในเทศกาลวันรายอ ได้แก่ เหมาะสม 28.0% ไม่เหมาะสม ควรหยุดประมาณ 2-3 วัน 72.0%   

3.ความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นในเทศกาลวันรายอ “อิดิ้ลฟิตรี” ได้แก่ อันดับที่1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่นไม่มีเหตุการณ์ช่วงการเฉลิมฉลอง 64.0% อันดับที่2 อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง 30.3% อันดับที่3 การจราจรไม่ติดขัด 13.7% อันดับที่4 อยากให้มีความสุข 1.6% อันดับที่5 อยากให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 1.5%  อันดับที่6 อยากให้รัฐให้ความสำคัญเทศกาลวันฮารีรายอเทียบเท่ากับวันสำคัญอื่นๆ 0.3%

4.การรณรงค์ ลด/เลิก เล่นดอกไม้ไฟ/ประทัดในเทศกาลวันฮารีรายอ ได้แก่ เห็นด้วย เพราะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเช่นทำให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ 86.6% ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีความสนุกสนานและขาดสีสันในเทศกาลวันฮารีรายอ 13.4%

5.กิจกรรมที่อยากให้หน่วยงานรัฐจัดในเทศกาลวันรายอ ได้แก่ อันดับที่1 มอบของขวัญและเงินให้เด็กกำพร้า/ผู้ด้อยโอกาส 68.2% อันดับที่2 จัดสถานที่ละหมาดให้เป็นที่เดียวกันพร้อมฟังคุตบะห์(คำสอน) 19% อันดับที่3 มีการจัดประกวดอนาซีด การกล่าวสุนทรพจน์ และการแลกของขวัญ 10.4% อันดับที่4 สนับสนุนงบในการจัดกิจกรรม 1.6% อันดับที่5 อำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วม 0.6% อันดับที่6 พบปะอยู่ร่วมกับประชาชน 0.2%

6. 5อันดับบุคคลที่ท่านอยากได้รับคำอวยพรเทศกาลวันฮารีรายอมากที่สุด ได้แก่ อันดับที่1 พ่อแม่ 56.5% อันดับที่2คนในครอบครัว/พี่น้อง/ ลูกหลาน 21.1% อันดับที่3 ญาติผู้ใหญ่/ญาติพี่น้อง 9.5% อันดับที่4 สามี/ภรรยา 4.4% อันดับที่5 ผู้นำท้องถิ่น 2.9% อันดับที่6 ผู้นำศาสนา 1.8% อันดับที่7 เพื่อน 1.5% อันดับที่8 จุฬาราชมนตรี 1.2% อันดับที่9 นายกรัฐมนตรี 0.4% อันดับที่10 เลขาธิการศอ.บต 0.3% อันดับที่11 นายอำเภอ 0.2% อันดับที่12 ท่านนบี 0.1% 

7. 5อันดับบุคลคลที่ท่านอยากไปอวยพรเนื่องในเทศกาลวันฮารีรายอเป็นคนแรก ได้แก่ อันดับ1 พ่อแม่ 56.8% อันดับ2 คนในครอบครัว/พี่น้อง/ ลูกหลาน 29.1% อันดับที่3 ญาติผู้ใหญ่/ญาติพี่น้อง 5.5% อันดับที่4 สามี/ภรรยา 5.1% อันดับที่5 เพื่อน 1.6% อันดับที่6 คนในหมู่บ้าน ตัวเอง 0.9% อันดับที่7 ผู้นำท้องถิ่น 0.6% อันดับที่8 ผู้นำศาสนา 0.4%

แกลเลอรี่