งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

“สุข” สุขสันต์เทศกาลวันรายออิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1437 (พ.ศ.2559)

วันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงประจำปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพร้อมเพรียงกัน ในวันอิดิ้ลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจน

ชายแดนใต้โพลBy YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “สุข” สุขสันต์เทศกาลวันรายออิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1437 (พ.ศ.2559) ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28-29มิถุนายน 2559จากประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 33 อำเภอจำนวน 990 กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ51 เป็นเพศชาย ร้อยละ49 เป็นเพศหญิง

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ7.7 อายุต่ำกว่า20 ปี ร้อยละ24.6 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ35.5 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ19.8

อายุ 41-50 ปี ร้อยละ12.4อายุ 50 ปีขึ้นไปและกลุ่มตัวอย่างมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ39.4จังหวัดปัตตานีร้อยละ36.4และจังหวัดยะลา ร้อยละ24.2

ผลการสำรวจความคิดเห็นมีทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

1.กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ตั้งใจจะเฉลิมฉลองในเทศกาลวันรายอ ได้แก่อันดับที่1 อยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว 64% อันดับที่2 เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ 36.9% อันดับที่3 พบปะสังสรรค์กับเพื่อน/คนรู้จัก 7.3% อันดับที่4 ต่างจังหวัด/สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ทะเล ฯลฯ0.3% อันดับที่5 ไม่เฉลิมฉลองเพราะติดภารกิจอื่นๆ0.2%

2.ความเหมาะสม การประกาศหยุด 1 วันของหน่วยงานรัฐ/เอกชนในเทศกาลวันรายอ ได้แก่ เหมาะสม 28.0% ไม่เหมาะสม ควรหยุดประมาณ 2-3 วัน 72.0%   

3.ความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นในเทศกาลวันรายอ “อิดิ้ลฟิตรี” ได้แก่ อันดับที่1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่นไม่มีเหตุการณ์ช่วงการเฉลิมฉลอง 64.0% อันดับที่2 อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง 30.3% อันดับที่3 การจราจรไม่ติดขัด 13.7% อันดับที่4 อยากให้มีความสุข 1.6% อันดับที่5 อยากให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 1.5%  อันดับที่6 อยากให้รัฐให้ความสำคัญเทศกาลวันฮารีรายอเทียบเท่ากับวันสำคัญอื่นๆ 0.3%

4.การรณรงค์ ลด/เลิก เล่นดอกไม้ไฟ/ประทัดในเทศกาลวันฮารีรายอ ได้แก่ เห็นด้วย เพราะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเช่นทำให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ 86.6% ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีความสนุกสนานและขาดสีสันในเทศกาลวันฮารีรายอ 13.4%

5.กิจกรรมที่อยากให้หน่วยงานรัฐจัดในเทศกาลวันรายอ ได้แก่ อันดับที่1 มอบของขวัญและเงินให้เด็กกำพร้า/ผู้ด้อยโอกาส 68.2% อันดับที่2 จัดสถานที่ละหมาดให้เป็นที่เดียวกันพร้อมฟังคุตบะห์(คำสอน) 19% อันดับที่3 มีการจัดประกวดอนาซีด การกล่าวสุนทรพจน์ และการแลกของขวัญ 10.4% อันดับที่4 สนับสนุนงบในการจัดกิจกรรม 1.6% อันดับที่5 อำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วม 0.6% อันดับที่6 พบปะอยู่ร่วมกับประชาชน 0.2%

6. 5อันดับบุคคลที่ท่านอยากได้รับคำอวยพรเทศกาลวันฮารีรายอมากที่สุด ได้แก่ อันดับที่1 พ่อแม่ 56.5% อันดับที่2คนในครอบครัว/พี่น้อง/ ลูกหลาน 21.1% อันดับที่3 ญาติผู้ใหญ่/ญาติพี่น้อง 9.5% อันดับที่4 สามี/ภรรยา 4.4% อันดับที่5 ผู้นำท้องถิ่น 2.9% อันดับที่6 ผู้นำศาสนา 1.8% อันดับที่7 เพื่อน 1.5% อันดับที่8 จุฬาราชมนตรี 1.2% อันดับที่9 นายกรัฐมนตรี 0.4% อันดับที่10 เลขาธิการศอ.บต 0.3% อันดับที่11 นายอำเภอ 0.2% อันดับที่12 ท่านนบี 0.1% 

7. 5อันดับบุคลคลที่ท่านอยากไปอวยพรเนื่องในเทศกาลวันฮารีรายอเป็นคนแรก ได้แก่ อันดับ1 พ่อแม่ 56.8% อันดับ2 คนในครอบครัว/พี่น้อง/ ลูกหลาน 29.1% อันดับที่3 ญาติผู้ใหญ่/ญาติพี่น้อง 5.5% อันดับที่4 สามี/ภรรยา 5.1% อันดับที่5 เพื่อน 1.6% อันดับที่6 คนในหมู่บ้าน ตัวเอง 0.9% อันดับที่7 ผู้นำท้องถิ่น 0.6% อันดับที่8 ผู้นำศาสนา 0.4%

แกลเลอรี่