แบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

23 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานประกันคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖2 นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ จึงขอติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย  โดยขอความกรุณาจัดส่งมายังอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดูข้อมูลรายงานเดิมได้ที่ http://gg.gg/sar_aca  เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานการดำเนินงานภาพรวม เพื่อนำเสนออธิการบดีต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด