งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มแม่บ้านมดตะนอย

10 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 9 สิงหาคม 62 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มแม่บ้านมดตะนอย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนถ่ายทำวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ โดยนางนพกุล อ่อนโยนชัย ประธานกลุ่มแม่บ้านมดตะนอย กล่าวว่าทางกลุ่มมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างมาก ที่มีทางหน่วยงานสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงมาช่วยเหลือ ด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานประกอบการ ให้มีมาตรฐานและยังให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการแปรรูปตัวผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารและยา (อย.)

นางนพกุล อ่อนโยนชัย ได้กล่าวอีกว่า มีความสุขเป็นอย่างมาก ที่เห็นทีมงานคณะทำงานของมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญ และเอาอกเอาใจ มีอัธยาศัยดีและเป็นกันเอง ในการดำเนินงาน อีกทั้งได้ทราบว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ ผ่านการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และนางนพกุล อ่อนโยนชัย ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ทางกลุ่มมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอาหารและยา และอยากให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ สนับสนุนส่งเสริมทางกลุ่มอย่างเป็นระบบมีแบบแผนและการประสานงานในทางเดียวกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและความต้องการของกลุ่มอย่างแท้จริง