งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6

9 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 - 5 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6 "พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" The 6th Engagement Thailand Annual Conference "Engagement with the King’s philosophy for Highly Valued and Sustainable Local" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์