แบบสำรวจความประสงค์จัดนิทรรศการ งานเสวนา “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

27 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะมีการดำเนินงานเสวนา “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีการจัดพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จัดนิทรรศการ ซึ่งทางผู้จัดไม่มีงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุที่วางไว้

ในการนี้ จึงขอสำรวจความประสงค์จัดนิทรรศการ ในเสวนาดังกล่าว สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จัดนิทรรศการ สามารถแจ้งความประสงค์ ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ http://srdi.yru.ac.th/hrd  โดยขอความกรุณาจัดส่งมายังห้องงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ หรือทางอีเมล [email protected]  ภายในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562  เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานทีต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด