ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

21 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ และเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์บริการวิชาการต่อไป ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาดังกล่าวที่จะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      กิจกรรมภายในงาน พบกับ...

  • ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” และ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  “บุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ” โดย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • เสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”   โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

          ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย   รองอธิการบดีฯ

          คุณมุขตาร์  มะทา   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

          คุณมะสดี  หะยีปิ   นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

          คุณมะเสาวดี ไสสากา   หัวหน้างานสำนักงานเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา

                    พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการร่วมเสวนา  คุณสุชาดา  ดอเลาะ นักสื่อสารมวลชน NBT จังหวัดยะลา

            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  http://gg.gg/hrd266  หรือติดต่อสอบถามไปยัง นายบูรฮัน  วาหะ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000  หรือ 065-034-4201 อีเมล [email protected]