งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสัมภาษณ์อธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อถ่ายทำวิดีทัศน์งานเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

16 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. ทีมงานถ่ายทำวิดีทัศน์  ประกอบด้วย ทีมงานจากงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าสัมภาษณ์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำวิดีทัศน์ขนาดสั้นเพื่อฉายในงานเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการและเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์บริการวิชาการต่อไป