แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ปี 2562

15 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะมีการดำเนินงานเสวนา “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้รับบริการวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุที่วางไว้ ในการนี้ จึงขอสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้รับบริการวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย โดยขอความกรุณาจัดส่งมายังอีเมล [email protected] ภายในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด